Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od sierpnia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Ustawa o dodatku węglowym zakłada wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu od 22 sierpnia 2022 do 30 listopada 2022 roku (osoba odpowiedzialna Pani Anna Bilęda) w godzinach od 8:00 do 15:00

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie ma potrzeby dostarczania zaświadczeń z Urzędu Gminy potwierdzających wpis do ewidencji.

WAŻNE - dodatek wypłacany jest jednorazowo na jedno gospodarstwo domowe ogrzewane węglem kamiennym i nie jest uzależniony od dochodu. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego będzie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu od 22 sierpnia 2022 roku.

Hanna Gołębiewska

Kierownik GOPS w Choceniu