Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,dowóz posiłków ze Stołówki Szkolnej w Choceniu ,do Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach  i do Szkoły Podstawowej w Wilkowicach.” - załącznik

Stypendia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż wypłata stypendium szkolnego w formie gotówkowej nastąpi w dniach 6 i 7 czerwca 2019 roku.

Wydawanie Żywności

POPŻ FEAD

CHOCEŃ

MAJ 2019

87-800 Włocławek, ul. Płocka 2

Godz. 8:00-14:00

Choceń

A-B-C-Ć-D-E-F-G-H-I-J

29.05.2019r.

środa

Choceń

K-L-Ł-M-N-O-P

30.05.2019r.

czwartek

Choceń

R-S-Ś-T-U-W-Z-Ż-Ź

31.05.2019r.

piątek

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór specjalistów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Choceń dla dzieci z niepełnosprawnościąCharakter umowy  :  umowa – zlecenie
Okres obowiązywania umowy  od stycznia do grudnia 2019 roku

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami...

Unieważnienie zamówienia ofertowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje o unieważnieniu  wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postepowania w trybie zapytania ofertowego z dnia  06 grudnia 2018 roku na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze usługi unieważniono z uwagi na wady postępowania w zakresie specyfikacji przedmiotu zamówienia oraz w związku z protestem rodziców dzieci z którymi prowadzone są specjalistyczne zajęcia .Powtórne ogłoszenie o naborze  na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostanie zamieszczone na stronie internetowej :
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Wszystkich zainteresowanych  przepraszamy za zaistniałą sytuację i zapraszamy do udziału w nowym postepowaniuKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że planowane są warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we  Włocławku.. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyżej wymienionej terapii  prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choceniu do dnia 14 stycznia 2019 roku pod nr telefonu 54 3070354

Informacja dla mieszkańców gminy Choceń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że wydawanie żywności dla mieszkańców gminy Choceń odbędzie się w dniach 05 grudnia 2018 i 06 grudnia 2018 w godzinach od 8.00 do 14.00. Żywność wydawana będzie we Włocławku ul. Płocka 2

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż zostało do wydania jeszcze 167 skierowań na paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym podprogram 2018. Kryterium dochodowe dla osoby samotnej – 1402,00zł netto, a na osobę w rodzinie 1056,00zł. osoby zainteresowane winny przedłożyć dokumenty o dochodach. Skierowania wydawane są codziennie w godzinach od 8- 11.

Informacja - paczki żywnościowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od dnia 22.10.2018r  w  godzinach 8-11.00 będziemy wydawać skierowania na paczki żywnościowe w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym. Kryteria do otrzymania pomocy są następujące:

- dla osób samotnie gospodarujących 1402,00 zł netto

-osoby w rodzinie 1054,00 zł netto

Osoby nie korzystające z pomocy społecznej prosimy o dostarczenie dokumentów poświadczających dochód rodziny.

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U z dnia 13 lipca 2018 poz.1358) zostały wprowadzone następujące zmiany, które będą obowiązywać od 1 października 2018r. :
1) ustawowe kryteria dochodowe :
a) dla osób samotnie gospodarujących – w wysokości 701 zł,
b) dla osób w rodzinie – w wysokości 528 zł;
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej :
a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1763 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców , którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością , o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2017r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018r. poz. 107,138 i 771) – w wysokości 647 zł,
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością , o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 litera. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1376 zł,
d) maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645 zł;
3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.
Uprawnionym świadczeniobiorcom do zasiłku stałego zostaną z urzędu zmieniane decyzje do kwoty obowiązującej od 1 października 2018r.
Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018r. (Dz. U. z 2018r.poz. 1497). w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dniem 1 listopada 2018r. ulegną zmianie kwoty :
1) wysokości zasiłku pielęgnacyjnego z kwoty 153 zł na kwotę 184,42 zł,
2) wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego z kwoty 520 zł na kwotę 620 zł,
3) wysokości zasiłku dla opiekuna z kwoty 520 zł na kwotę 620 zł.
Uprawnionym świadczeniobiorcom do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna decyzje zostaną zmieniane z urzędu do kwoty obowiązującej od 1 listopada 2018r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Choceniu
Ewa Ziółkowska