Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329, z późn. zm.), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) ogłasza „Program asystent rodziny na rok 2022”, zwany dalej „Programem”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

 Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

W dniu 27.12.2022 roku została podpisana z Wojewodą umowa na realizację w/w Programu. Dofinansowanie dotyczy realizacji dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, w wysokości do 3 000 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu (podstawą zatrudnienia może być zarówno umowa o pracę, jak
i umowa - zlecenie), proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Dofinansowanie stanowi maksymalnie 80% kosztów wynagrodzenia (gmina  zabezpiecza udział własny w wysokości minimum 20%).